Landschap

Het landschap rond het voormalige sanatorium heeft het afgelopen jaar een spectaculaire verandering ondergaan. Landgoed Zonnestraal is gelegen op de flank van de Utrechtse Heuvelrug, op de overgang van het zandlandschap met heide en grove dennengebieden naar het veenlandschap van Loosdrecht. In 1920 bestond het landgoed uit een volgroeid bos met een kenmerkende lanenstructuur. De architect Duiker was vooral gecharmeerd van de abrupte overgang tussen het bosgedeelte en de Hoorneboegse heide. Een kenmerkende grondwal die fungeerde als veekering en zandvang vormde de grens tussen de woeste grond en het landgoed. Juist op deze overgang plaatste hij zijn architectonisch meesterwerk: het bos als steun in de rug, de heide als zicht op een betere toekomst. In de loop van de tijd is de abrupte overgang tussen bos en heide vervaagd door bosaanplant en natuurlijke successie, waardoor het heidegedeelte steeds meer begroeid is geraakt. Met de uitvoering van het landschapsplan in 2013 en 2014 wordt de abrupte overgang weer hersteld.   

Geschiedenis
Aan het begin van de 17e eeuw wordt het laatste deel van het oerbos in het Gooi gekapt. Een woest heidelandschap ontstaat. Er worden plannen gemaakt tot ontginning van het gebied, maar de uitvoering is te kostbaar. Aan het einde van de eeuw, in 1683, vindt de eerste herbebossing plaats door Eduard Emtinck met de aanplant van een eikenbos ten behoeve van de houtproductie. Daarmee begint de geschiedenis van Zonnestraal. De eerste bewoning ontstaat rond 1802 met de bouw van een 'bouwmanswoning'. In 1911 koopt Frederik Smidt het bos, sticht er een landgoed met parkbos en bouwt onder andere villa Pampahoeve.  

Landschapsplan
In 1995 is een structuurvisie door Bureau Alle Hosper opgesteld als leidraad voor toekomstige ontwikkelingen op het landgoed Zonnestraal. De essentie van de visie was om de oorspronkelijke visuele relatie tussen het ensemble van Duiker en het omringende landschap zoveel als mogelijk zou worden hersteld. Door recente ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplan en de betekenis van Zonnestraal als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur heeft Bureau Alle Hosper in 2005 een aangepast Landschapsplan geschreven.

In 2013 en 2014 voert Landgoed Zonnestraal een gedeelte van het Landschapsplan uit. Dit betreft de herinrichting van her Stuifduinenbos, herinrichting Plantage, herinrichting Pampahoeve en en het verbeteren van de infrastructuur. Dit plan wordt gefinancierd door een POP2-subsidie van ELFPO, een bijdrage uit de VER-gelden (Visie Erfgoed en Ruimte) en Landgoed Zonnestraal.
"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".

 

Landschap 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Europese Unie