MAC Medisch Advies Centrum

Dit adviescentrum is gevestigd op het Landgoed Zonnestraal, dat van oudsher een omgeving is waar aan de verbetering van de gezondheid gewerkt wordt. Op een dergelijke locatie voelt het MAC zich thuis.

Er zijn momenten in het leven waarop de mens, om welke redenen dan ook, problemen heeft met zijn of haar gezondheid. Juist dan heeft men behoefte aan onderzoek, adviezen en zo nodig behandeling om zijn gezondheid te verbeteren.
Het Medisch Advies Centrum Zonnestraal is zich bewust van het grote belang van zijn activiteiten voor het welzijn van het individu.
Door de grote ervaring van onze medewerkers wordt onze werkwijze gekenmerkt door kwaliteit,
onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en slagvaardigheid.

Wat doet het MAC Zonnestraal? 
Het MAC Zonnestraal is een jonge organisatie, die bestaat uit een groep van ervaren medische specialisten, die zich bezig houden met :
• MEDISCHE EXPERTISES
• MEDISCHE KEURINGEN
• SECOND OPINIONS

Medische expertises
Ongevallen waar dan ook gebeurd, hebben vaak blijvend lichamelijk en/of geestelijk letsel tot gevolg. De daardoor ontstane schade wordt niet altijd tot ieders tevredenheid geregeld. In voorkomende gevallen kunnen partijen, in de zin van verzekeringsmaatschappijen, letselschadebureaus en advocaten dan vaak niet tot een bevredigende afwikkeling komen inzake de schaderegeling.

Het MAC beschikt over een staf van specialisten van diverse disciplines: neurologie, orthopaedie, neurochirurgie, neuropsychologie, interne geneeskunde en cardiologie.
De kracht van het MAC is de multidisciplinaire aanpak. Het deskundigenrapport wordt, indien dit van belang is, in de staf besproken. Een expertise door een onafhankelijke expert dient dan uitkomst te bieden, door middel van het uitbrengen van een deskundigenrapport.

Op deze wijze wordt de kwaliteit, zonder de persoonlijke verantwoordelijkheid geweld aan te doen, intercollegiaal bewaakt.
Met de opdrachtgevers wordt zo nodig overleg gevoerd met toestemming van de betrokkene.
Dankzij een grote ervaring in het verrichten van expertises en voldoende arbeidscapaciteit is een snelle uitvoering van de opdrachten mogelijk.

Medische keuringen en check ups
Medische keuringen worden veelal verricht op verzoek van verzekeringsmaatschappijen, hypotheekverstrekkers, Arbodiensten of particulieren (vaak via de werkgever). Ook kunnen rijbewijs- en aanstellingskeuringen worden gedaan.
Deze keuringen worden uitgevoerd óf door een huisarts óf door een medisch specialist, meestal een internist en zonodig een cardioloog.

Bij een keuring door één van de specialisten kan, indien gewenst, aanvullende diagnostiek worden gedaan, zoals bloedonderzoek, een thoraxfoto voor hart en longen, een ECG, een longfunctieonderzoek en onder supervisie van een cardioloog een inspannings-ECG. Ook kunnen spierfunctieanalyses worden verricht.

Bedrijven kunnen, via de Arbo-dienst of bedrijfsarts, voor een ziekgemelde werknemer een eenvoudig of uitgebreid geneeskundig onderzoek aanvragen. Op deze wijze wordt de Arbo- dienst of de bedrijfsarts op korte termijn adequaat geïnformeerd over de diagnose, de mate van arbeidsongeschiktheid en de prognose voor wat betreft hervatting van het werk.

Tevens kunnen gerichte adviezen gegeven worden met betrekking tot behandeling en reïntegratie. Ook worden door het MAC, vaak op verzoek van particulieren, check-ups gedaan.

Second opinions
In de huidige, jachtige tijd is er vaak weinig gelegenheid voor een adequaat consult bij een specialist en wordt een besluit tot behandeling snel genomen. Er blijkt bij de "patiënt", maar ook bij de behandelend geneesheer in toenemende mate de behoefte te bestaan aan een onafhankelijke toetsing van het medisch advies over de diagnostiek en voorgestelde behandeling van de aandoening.

Op verzoek van particulieren, huisartsen, specialisten, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsmaatschappijen en anderen, kunnen second opinions worden gegeven op het gebied van: hart- en vaatziekten, aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat en de wervelkolom, oncologie, neurologie en neurochirurgie. Soms kunnen multidisciplinaire analyses van het houding- en bewegingsapparaat meerwaarde bieden. Te denken valt hierbij aan isokinetisch dynamometrisch onderzoek en functieanalyses van de wervelkolom.

Op andere specialistische gebieden zoals oogheelkunde, KNO etc. en anderen kunnen via het uitgebreide netwerk van consulenten van het MAC ook second opinions worden gegeven.

Waarom MAC Zonnestraal?
Op alle genoemde terreinen beschikt het MAC over een aantal specialisten die deskundigheid combineren met efficiency en kwaliteit.

Wat zijn de kosten voor de behandeling en adviezen van MAC Zonnestraal?
Het MAC Zonnestraal is een instelling die op basis van vaste tarieven of een vast uurtarief voor verrichte arbeid werkt.
Een lijst met tarieven is op aanvraag leverbaar. 

 

Loosdrechtse Bos 17
Hoofdgebouw
1213 RH Hilversum
Telefoon: 035 5385460
Telefax: 035 5385461

www.orec.nl